Category: 9 Planets

9 Planets

NAVGRAHA MANTRAS

NAVGRAH MANTRAS:   Sun Mantra :      Om Hraam Hreem Hraum Sah Sooryaay Namah       Moon Mantra :    Om Shraam Shreem Shraum Sah Chandraay Namah       Jupiter Mantra :         Om Graam Greem Graum Sah Gurve Namah       Venus Mantra :      Om Draam Dreem Draum Sah Shukraay Namah       …